Daily Calendar

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΣΚΗΣΕΙΣ SOS ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΜΕΡΟΣ 2)

Άσκηση 1. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες πιθα¬νόν να οδηγούσε σε μια μετατόπιση της κα¬μπύλης ζήτησης φωτογραφικών μηχανών;
(α) Μια μείωση της τιμής των φωτογραφι¬κών μηχανών.
(β) Μια αύξηση των πραγματικών εισοδη¬μάτων.
(γ) Μια μείωση της τιμής των φιλμ.

Άσκηση 2. Ποια από τα παρακάτω αγαθά νομίζετε ότι είναι «κανονικά» και ποια «κατώτερα»;
(α) Έγχρωμη τηλεόραση.
(β) Καφές.
(γ) Ρύζι.
(δ) Ασπρόμαυρη τηλεόραση.
(ε) Λάστιχα αυτοκινήτου.

Άσκηση 3. Ποια από τα παρακάτω αγαθά θα μπορού¬σαν να θεωρηθούν «υποκατάστατα», και ποια «συμπληρωματικά» της φράουλας;
(α) Βατόμουρα,
(β) Κρέμα σαντιγί,
(γ) Βενζίνη,
(δ) Παγωτό,
(ε) Βοδινό κρέας,
(στ) Διαδρομή με λεωφορείο,
(ζ) Φορητός υπολογιστής.

Άσκηση 4. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες θα προκαλούσε μια άνοδο των τιμών των κατοι¬κιών;
(α) Μια μείωση των ανεγειρόμενων κατοι¬κιών.
(β) Μια αύξηση του δανεισμού που χορη¬γούν οι κτηματικοί οργανισμοί.
(γ) Μια άνοδος των επιτοκίων των στεγα¬στικών δανείων.
(δ) Μια αύξηση της ροπής των αρχών τοπι¬κής αυτοδιοίκησης για πώληση των κα¬τοικιών δημοτικής ιδιοκτησίας σε ενοί¬κους.

Άσκηση 5. Η καμπύλη προσφοράς σκηνών μετατοπίζεται προς τα δεξιά. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες μπο¬ρεί να έχει προκαλέσει τη μετατόπιση αυτή;
(α) Η εισαγωγή μιας νέας βελτιωμένης με¬θόδου παραγωγής σκηνών.
(β) Μια μείωση της τιμής ενός αγαθού συ¬μπληρωματικού των σκηνών.
(γ) Μια αύξηση του ωρομισθίου που λαμ¬βάνουν οι εργάτες στον κλάδο παραγω¬γής σκηνών.
(δ) Μια αύξηση των εισοδημάτων των κα¬ταναλωτών (υποθέστε ότι η σκηνή είναι κανονικό αγαθό).
(ε) Μια μείωση της τιμής κάποιου από τα εξαρτήματα της σκηνής

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

1) Αντιστοιχίσετε κάθε έννοια που σημειώνεται με γράμματα του αλφάβητου με την κατάλληλη αριθμημένη φράση:
(α) Σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης
(β) Ανελαστική ζήτηση
(γ) Μακροχρόνια περίοδος
(δ) Μερίδια αγαθών στον προϋπολογισμό των
καταναλωτών
(ε) Κανονικά αγαθά
(στ) Αναγκαία αγαθά
(ζ) Υποκατάστατα αγαθά
(η) Μοναδιαία ελαστικότητα ζήτησης
(θ) Βραχυχρόνια περίοδος
(ι) Εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης
(ια) Ελαστική ζήτηση
(ιβ) Κατώτερα αγαθά
(ιγ) Συνολική δαπάνη για ένα αγαθό
(ιδ) Συμπληρωματικά αγαθά
(ιε) Πολυτελή αγαθά
(ιστ) Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή
1Η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την αντίστοιχη ποσοστιαία με¬ταβολή του εισοδήματος.
2 Η δαπάνη για ένα αγαθό ως ποσοστό της συ¬νολικής δαπάνης.
3 Η ζητούμενη ποσότητα δεν ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις μεταβολές της τιμής: η ελαστικότητα βρίσκεται μεταξύ 0 και — 1.
4 Αγαθά με θετική εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης.
5 Αγαθά με αρνητική εισοδηματική ελαστικό¬τητα ζήτησης.
6 Ένα μέτρο της ποσοστιαίας μεταβολής της ζήτησης ενός αγαθού σε μια μεταβολή της τι¬μής ενός άλλου αγαθού.
7 Αγαθά με εισοδηματική ελαστικότητα ζήτη¬σης μικρότερη από 1.
8 Η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης πο¬σότητας ενός αγαθού προς την αντίστοιχη μεταβολή της τιμής του.
9. Δύο αγαθά χαρακτηρίζονται έτσι αν η άνο¬δος της τιμής του ενός αγαθού συνοδεύεται, γενικά, από μια αύξηση της ζήτησης του άλ¬λου.
10 Αγαθά με εισοδηματική ελαστικότητα ζήτη¬σης μεγαλύτερη από 1.
11 Η ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού επί την τιμή του.
12 Η ζητούμενη ποσότητα επηρεάζεται άμεσα από τις μεταβολές της τιμής: η ελαστικότητα είναι σε απόλυτη τιμή μεγαλύτερη από το 1.
13 Η δαπάνη παραμένει αμετάβλητη όταν μειώ¬νεται η τιμή: η ελαστικότητα ισούται με — 1.
14 Η περίοδος που απαιτείται για την πλήρη προσαρμογή σε κάποια μεταβολή των τιμών.
15 Δύο αγαθά χαρακτηρίζονται έτσι αν μια άνο¬δος της τιμής του ενός αγαθού συνοδεύεται, γενικά, από μια μείωση της ζήτησης του άλ¬λου.
16 Η περίοδος κατά την οποία οι καταναλωτές βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία προσαρμο¬γής σε μια μεταβολή των τιμών.

2. Ποιο από τα παρακάτω αγαθά θα χαρακτή¬ριζε ένας οικονομολόγος ως κατώτερο ή κα¬νονικό;
(α) Ένα αγαθό με εισοδηματική ελαστικότη¬τα -0,1.
(β) Ένα αγαθό με σταυροειδή ελαστικότητα ως προς την τιμή +0,3.
(γ) Ένα αγαθό με ελαστικότητα ως προς την τιμή —1,1.
(δ) Ένα αγαθό με εισοδηματική ελαστικότη¬τα +0,9.
(ε) Ένα αγαθό με ελαστικότητα ως προς την τιμή -0,2.
Πώς θα ερμηνεύατε μια ελαστικότητα ως προς την τιμή +0,3;

3. Υποθέστε ότι το βούτυρο και η μαργαρίνη έχουν μια σταυροειδή ελαστικότητα ζήτησης ίση με 2 και ότι η τιμή του βουτύρου αυξάνει από 80 πένες ανά λίβρα σε 90 πένες ανά λί¬βρα. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η ποσο¬στιαία μεταβολή της ζήτησης της μαργαρίνης;

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΣΤΟ 6983652374

ΑΛΛΑ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΠΡΩΤΑ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ SOS ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΜΕΡΟΣ 1)

Ομάδα Ασκήσεων 1

ΜΕΡΟΣ Α

Άσκηση 1: Δώστε την ορθή απάντηση στην παρακάτω ερώτηση.
Μια καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας παριστάνει:
α) την μέγιστη ποσότητα του αγαθού Χ που επιθυμεί να παράγει μια κοινωνία με δεδομένους παραγωγικούς συντελεστές και τεχνολογία, δεδομένης της ποσότητας του αγαθού Ψ.
β) το σύνολο των τεχνολογικά αποτελεσματικών συνδυασμών δύο αγαθών Χ και Ψ που μπορεί να παράγει μια κοινωνία με δεδομένους πόρους και τεχνολογία.
γ) τίποτα από τα πιο πάνω.

Άσκηση 2: Το Σχήμα 1 απεικονίζει την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων μιας κοινωνίας για φωτογραφικές μηχανές και ρολόγια.
1. Να εξετάσετε ποιος από τους παρακάτω συνδυασμούς των δυο αγαθών είναι αποτελεσματικός, αναποτελεσματικός ή ανέφικτος:
a. 60 φωτογραφικές μηχανές και 200 ρολόγια
b. 60 ρολόγια και 80 φωτογραφικές μηχανές

Άσκηση 3: Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι δεοντολογικές και ποιες είναι θετικές;
a. Η τιμή του πετρελαίου υπερτριπλασιάστηκε μεταξύ του 1973 και 1974.
b. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, οι φτωχές χώρες του κόσμου απέκτησαν μικρότερο μερίδιο του παγκόσμιου εισοδήματος απ’ αυτό που δικαίως τους αναλογούσε.
c. Η διανομή του εισοδήματος σε παγκόσμια κλίμακα είναι άδικη, καθώς οι φτωχές χώρες, παρά το ότι έχουν το 58% του παγκόσμιου πληθυσμού, λαμβάνουν μόνο το 4% του παγκόσμιου εισοδήματος.
d. Από τη δεκαετία του ’70, ο πληθωρισμός μειώθηκε στις περισσότερες δυτικές οικονομίες, το ποσοστό ανεργίας, όμως, αυξήθηκε.
e. Η κυβέρνηση του ΗΒ (Ηνωμένο Βασιλείου) οφείλει να εφαρμόσει πολιτικές για τη μείωση του ποσοστού της ανεργίας.
f. Το κάπνισμα αποτελεί αντικοινωνική πράξη και ως τέτοια θα έπρεπε να αποθαρρυνθεί.
g. Η επιβολή υψηλότερων φόρων στον καπνό θα μειώσει το κάπνισμα.
h. Η οικονομία του Χονγκ Κονγκ βρίσκεται πλησιέστερα στο σύστημα της ελεύθερης αγοράς απ’ ό,τι εκείνη της Κούβας.

Άσκηση 4: Ο υπουργός εθνικής οικονομίας έκανε τις επόμενες δηλώσεις: ‘‘…Ο ρυθμός πληθωρισμού στη χώρα μας υπολογίζεται να ανέλθει σε 15% φέτος, ενώ ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ σε 1,5%. Ο ρυθμός πληθωρισμού θα διαμορφωθεί τελικά σε επίπεδο κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το επίπεδο που είχε προβλεφθεί στην αρχή του έτους. Κάτω από τις σημερινές συνθήκες, ο ρυθμός αυτός είναι σχετικά ικανοποιητικός. Εξάλλου, το επόμενο έτος ο ρυθμός πληθωρισμού θα διαμορφωθεί σε μονοψήφιο αριθμό, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Η κατάσταση αυτή είναι ασφαλώς ιδιαίτερα ικανοποιητική…’’. Ποιες από τις προτάσεις αυτές αποτελούν αντικείμενο μελέτης της Θετικής (positive) και ποιες της κανονιστικής (δεοντολογικής) οικονομικής (normative);Άσκηση 5: Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα της μικροοικονομικής και ποιες της μακροοικονομικής;
a. Παράλληλα με άλλες δυτικές οικονομίες, το ΗΒ αντιμετώπισε μια κατακόρυφη άνοδο του ποσοστού ανεργίας στις αρχές της δεκαετίας του ‘80
b. Η επιβολή υψηλότερων φόρων στον καπνό θα μειώσει το κάπνισμα.
c. Η ανεργία στον κλάδο των οικοδόμων αυξήθηκε κατακόρυφα στις αρχές της δεκαετίας του ’80.
d. Η υψηλότερη καταναλωτική δαπάνη ίσως να αντανακλά μια αύξηση του συνολικού εισοδήματος της κοινωνίας.
e. Ένας εργάτης που έχει επιτύχει μια αύξηση του μισθού του, είναι πιθανό να αγοράζει περισσότερα αγαθά πολυτελείας.
f. Μια επιχείρηση θα επενδύσει σε ένα μηχάνημα, αν η προσδοκώμενη απόδοση είναι αρκετά υψηλή.
g. Τα υψηλά επιτόκια μιας οικονομίας αναμένεται να οδηγήσουν σε μείωση της συνολικής επένδυσης.
h. Το φετινό επίπεδο του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στο ΗΒ είναι υψηλότερο από εκείνο του 1981.

c. 300 ρολόγια και 35 φωτογραφικές μηχανές
d. 300 ρολόγια και 40 φωτογραφικές μηχανές
e. 58 φωτογραφικές μηχανές και 250 ρολόγια
2. Ας υποθέσουμε ότι η κοινωνία παράγει 300 ρολόγια και 40 φωτογραφικές μηχανές, αλλά επιθυμεί να παράγει 20 φωτογραφικές μηχανές επιπλέον. Ποια ποσότητα παραγόμενων ρολογιών πρέπει να θυσιαστεί για να μπορέσουν να παραχθούν αυτές οι επιπλέον φωτογραφικές μηχανές;
3. Ποια ποσότητα ρολογιών θα έπρεπε να θυσιαστεί για να παραχθούν 20 επιπλέον φωτογραφικές μηχανές (δηλαδή, συνολικά 80);
4. Να εξηγήσετε τη διαφορά στο σχήμα της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων που απεικονίζεται στο Σχήμα 1 σε σχέση με το σχήμα αυτών που σχεδιάσατε στην άσκηση 1.

ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)

ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ


α) Πλήρης ανταγωνισμός
1. Μεγάλος αριθμός μικρών επιχειρήσεων που παράγουν ένα απόλυτα ομοιογενές συγκεκριμένο προϊόν π.χ. σιτάρι, πορτοκάλια χυμού
2. Δεν το διαφημίζουν
3. Είναι εύκολο να μπει ή να βγει κανείς από την παραγωγή

β) Καθαρό μονοπώλιο (π.χ. ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ)
1. ΄Ενας μόνο παραγωγός ενός μοναδικού προϊόντος
2. Δεν είναι ανάγκη να διαφημίζει το προϊόν, αλλά παρ΄όλα αυτά, πολλά μονοπώλια διαφημίζουν για διάφορους λόγους
3. Λόγω νομικών ή άλλων περιορισμών δε μπορούν να υπάρξουν άλλοι παραγωγοί του αγαθού αυτού (π.χ. φυσικά μονοπώλια ΔΕΗ)

γ) Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

1. Αρκετά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που παράγουν πολλά διαφοροποιημένα προϊόντα
2. Χρειάζεται διαφήμιση
3. Η είσοδος, όπως και η έξοδος, από τον κλάδο είναι σχετικά εύκολη.

δ) Ολιγοπώλια

1. ΄Οταν είναι λίγες επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχουν είτε απόλυτα είτε ένα πολύ μεγάλο μέρος του κλάδου
2. Τα ολιγοπώλια μπορούν να παράγουν είτε τυποποιοημένα (σίδερο, μαλλί, χαλκό, χάλυβα), είτε διαφοροποιημένα προϊόντα (αυτοκίνητα, σαπούνια, απορρυπαντικά, οδοντόπαστες). Διαφήμιση χρειάζεται μόνο για τα διαφοροποιημένα προϊόντα.
3. Το να μπει κανείς στον κλάδο, είναι δύσκολο.
Το κυριώτερο χαρακτηριστικό των ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων είναι η αλληλεξάρτηση. ΄Ετσι συνήθως, όταν η Α επιχείρηση ανεβάσει την τιμή του προϊόντος της, την ανεβάζουν και οι άλλες. Επίσης, αποφεύγουν να μειώσουν την τιμή ενός αγαθού, γιατί τότε επακολουθεί πόλεμος τιμών με αποτελέσμα καμμία επιχείρηση να μην κερδίζει.


ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΣΤΟ 6983652374
ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΤΟ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
As we can infer tariff has reduced imports up to 50%. Consumers’ surpluses decrease by a+b+c+d. Producers’ gains are area a. The deadweight loss from the tariff are areas b + d .
“In deadweight loss consumer losses not offset by government tariff revenue or producer surplus” ( Thompson 2006, p.113)
Consequently area b + d is the sum of the area of triangles b + d

Therefore as it is derived from the diagram: b = = 10
Similarly d = = 20
As a result deadweight loss from the tariff is: b + d = 10 + 20 = 30
Question 5
Heckscher - Ohlin Model, Intra-industry Trade (Ch. 6, Vol. 1)

The Heckscher-Ohlin Model as a theory relies on the existence of differences in input factors between different countries. This theorem emphasizes on the differences of input combination amongst trade partners in the world trade market(countries) in order to explain a country’s decisions regarding its total trade policy ( imports- exports). As a result countries exchange and trade off products and goods between different sectors of their economies.
On the other side, Intra Industry Trade includes the simultaneous imports and exports of the same sector of a national economy. Moreover, in an economic system most of the producers aim to the satisfaction of “economic needs” for the majority of consumers. However there are minorities of consumers who are not in favour of the domestic production thus, they rely on imported goods from foreign markets. These minorities prefer to consume “differentiated products” of one sector comparing to the majority of consumers who are not interested in this kind of markets. The preferences of these specific groups of consumers can only be satisfied by the implementation of Intra Industry Trade.
The factors that facilitate the growth of Intra Industry Trade are:
a) The existence of scale economies
b) The existence of consumers who seek to purchase differentiated products
At this point we must underline the fact that, the production of differentiated products is strongly related with the existence scale economies.
It is obvious from the previous analysis that Heckscher-Ohlin Model cannot explain adequately the theory of Intra Industry Trade. The most important reasons for this fact are:
1) While Heckscher-Ohlin Model supports that the trade between two countries will grow over time as long as there are significant differences in inputs mix among them, Intra Industry Trade develops according to the degree of similarities in terms of production factors that are placed in different countries.
2) Autarky prices as a determination factor of the products in which a country will specialize in and export to other countries (Heckscher-Ohlin Model) do not play significant role in Intra Industry Trade. That is, because in terms of international trade economies of scale ( favoured for the production of differentiated goods) are able to achieve lower costs and prices in the production and distribution of goods and services in a small country than they would if the same country had conditions of autarky equilibrium (close market). In international competition economies of scale can increase the exports of a small country compared to that of big countries.
3) The Heckscher-Ohlin Model predicts the increase in income of the production factor that a country is abundant in. In contrast, Intra Industry Trade predicts the increase of income for all inputs when economies of scale in the production of goods are achieved.

ΘΕΜΑΤΑ MANAGERIAL ECONOMICS ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

MANAGERIAL ECONOMICS

Question 1 (25%)
International mobility of labor and capital (chapter 8)

1. Explain how the inflow of capital in Greek shipyard industry will affect the wages of various groups of workers. (50%)
2. Critically discuss that an increase in international trade barriers induces migration flows while an increase in the restrictions of factor movement stimulates international trade. (50%)

Answer

1. Specific factors model, par. 8.2.3 (pages 147-148)
2. International trade and migration, par. 8.1.3 (pages 143-144)
Question 2 (25%)
Budget deficits (Chapter 10)

One of the most important and persistent problem of the Greek economy is the current account deficit.
1. Briefly discuss the problem during the last couple of years (15%)
2. Critically discuss the role of the following Greek policy tools to alleviate this problem; (a) Fiscal policy (b) Monetary policy (c) Exchange rate policy (d) trade policy. (70%)
3. Briefly discuss at least two factors (not related to the above) that could worsen the deficit. (15%)
Answer
1. Greek current account deficit was reduced to 12,5 of GDP in 2009 compared to 14,5% of GDP or 34.98 bn euros in 2008. The cut was the result of reduced imported goods and services due to the crisis.
2. (a) According to the national accounts identity
(G-T)+ (I-S)=-CA,
where G: government expenditure, T: government taxes,
I: private investment, S: private saving
-CA: current account deficit.
when the country has a current account deficit, it means that the country has domestic spending larger than its national income, and thus the country should borrow from abroad. According to the above identity, an increase in the budget deficit must be compensated either by a fall in private sector borrowings (less private investment or more private saving) or by an increase in the current account deficit. Budget deficits also affect the current account indirectly by increasing interest rates and inflation rate. (b) Monetary policy does not represent a national policy tool in the case of Greece. An expansionary monetary policy of the ECB may create higher inflation or expectations of higher inflation rate resulting in a loss of home competitiveness and thus to a budget deficit. A higher interes rate in Eurozone compared to the rest of the world, by attracting short term capital (foreign portfolio investment), may result in an exchange rate appreciation of the euro that will worsen the current account. (c) Exchange rate policy does not represent a national policy tool in the case of Greece. An overvalued euro would have negative effects on the current account. (c) Trade policy is also a European and not a national policy. Greece could not impose trade controls, including tarrifs, quotas or subsidies and non-tariff barriers, free trade zones and quantitative restrictions to induce consumers to switch to import substitutes.
3. A higher oil import bill due to the rise in petroleum prices, increased payments for the purchase of ships and higher dividend and interest payments might worsen the deficit.Question 3 (25%)
Foreign Exchange Market & International Finance (Chapters 11&12)

Consider the following demand and supply functions for foreign exchange ($):

D$ = 100 – 40e Demand for foreign currency (e = nominal exchange rate in €/$)
S$ = 52 + 20e Supply of foreign currency (e = nominal exchange rate in €/$)

The domestic and foreign price levels are Ρ = 90 and Ρ* = 100 respectively.
(a) Calculate the real exchange rate.
(b) Thoroughly explain why the nominal exchange rate is not a reliable index of international competitivess of an economy.
(c) Suppose that in the next year domestic inflation is 3% and foreign inflation is 2% and that the Central Bank increases its demand for U.S. dollars by 12 units for each level of the nominal exchange rate. Show by how much the real exchange rate will change.
Answer

(a) The real exchange rate is defined as the price of foreign relative to domestic goods and services. It is the nominal exchange rate adjusted to the ratio of the foreign price level to the domestic price level.


where, e is the nominal exchange rate, P and P* are the domestic and foreign price level.

Therefore

We first calculate the nominal exchange rate by equating the demand for and the supply of foreign exchange ($). This will give us that

e = 0.80 euros per USD

and(b) The nominal exchange rate is not a reliable index of the international competitiveness of an economy since it only reflects adjustments in the demand for and the supply of foreign exchange, but takes no account of the relative prices. The real exchange rate is the correct measure of international competitiveness as indeed takes into account the inflation rate and essentially the production cost in each country. The concept of real exchange rate is derived from the Purchasing Power Parity in the sense that when PPP holds then Q =1 and there is no change in the international competitiveness of an economy. When the real exchange rate increases either, because the domestic currency depreciates or the domestic price level declines relative to the foreign price level then we refer to a real depreciation of the domestic currency and therefore the domestic goods and services become relatively cheaper and more competitive in the international markets. In contrast when the real exchange rate declines either due to an appreciation of the domestic price or an increase of the domestic price level given the foreign price level then we have a real appreciation of the domestic currency and the domestic products become more expensive and the domestic economy faces a decline in its competitiveness in the international goods markets.

(c) The action by the Central Bank in the foreign exchange market will affect the exchange rate proportionately and therefore this will change the demand curve resulting to a higher exchange rate (depreciation of the domestic currency). In addition the price levels will change due to the annual inflation rates:

The new demand curve will be:

D$ = 112 – 40e

Therefore the new nominal exchange rate will be equal to unity. This implies that the action by the Central Bank led to a depreciation of the home currency (euro).This shows that the increase in the nominal exchange rate (depreciation of the euro) has been carried over to the real exchange rate since it has now a value of 1.12. The real exchange rate depreciation is caused by the nominal exchange rate percentage increase which is greater thatn the differential inflation. This results to an improvement of the international competitiveness of the Eurozone relative to the US economy.

Question 4 (25%)
Foreign Exchange Market & International Finance (Chapters 11&12)

(a) Assume that in New York, London and Toronto the following exchanges rates are quoted: 1 US dollar = 0.5 sterling pounds. 1 sterling pound = 3 Canadian dollars and 1 Canadian dollar = 0.91 US dollar. Carefully explain whether there are arbitrage opportunities. In the case they exist then calculate the arbitrage profit in terms of US dollars and explain how the markets reach equilibrium.
(b) Explain the Covered Interest Rate Parity (CIP) and its differences from UIP.
(c) Given the following information:

Spot rate of US dollar and pound sterling is 1.65 (US dollar/sterling pound)
3-month UK interest rates are at 7.5% per annum (actual/365 day count basis)
3-month US interest rates are at 6% per annum (actual/365 day count basis)

Assume that there are 30 days in each month, then:

(i) Calculate the 30-day forward rate and the forward margin.
(ii) Is sterling at a forward discount or forward premium?Answer

(a) We answer this question with the use of triangular arbitrage. This requires that we calculate the cross rates between the currencies and we compare them with the direct quotations. Specifically

Define:

S1 = exchange rate between dollar against the pound = 0.5 pounds per USD (N.Y.)

S2 = exchange rate between pound against the Canadian dollar = 3 CAD per pound (London)

S3 = exchange rate between the Canadian dollar against the US dollar = 0.91USD per CAD (Toronto)

As a first check to find out that the triangular arbitrage is profitable for an investor we calculate the product of the three exchange rates. If this is greater than one then this implies that the investor can exercise profitable arbitrage.

S1 x S2 x S3 = 1.365 > 1

Given this initial evidence we proceed as follows:

We compare the direct exchange rate S2 (3 CAD per pound) with the cross exchange rate for the two currencies that can be calculated from the N.Y. and Toronto markets.

The cross rate is S1,3 = (S3)(S1) = (0.91)(0.5) = 0.494 pounds per CAD. However, we want to have the cross rate CAD per pound so we take the inverse and we have that the cross rate S1,3 = 2.197 CAD per pound.

Therefore S2 > S1,3, 3>2.197. This means that the pound is overvalued in London and therefore there are arbitrage opportunities.

In order to evaluate the investor’s profit in USD we begin by exchanging 1 USD with 0.50 pounds in N.Y. Then, we exchange 0.5 pounds with 1.5 Canadian dollars in London and we end up in Toronto where we exchange 1.5 CAD and get 1.365 USD. Therefore, given that we started with 1 USD we make a profit of 0.365 USD.

The demand for pounds against USD will result to a reduction of the exchange rate in N.Y. The supply of pounds against CAD will result in a decline of the exchange rate in London whereas the supply of CAD against USD will result to decline in the exchange rate in Toronto. Therefore, the S2 declines and the S1,3 increases and this will continue until the two rates are equal and there is no arbitrage opportunities.


(b) The Uncovered Interest Parity (UIP) and the Covered Interest Parity (CIP) are equilibrium conditions since they each set out a specific relationship between a set of variables which must hold if investors have no incentive to switch their funds between two countries. CIP involves an investment choice between the domestic and foreign country which involves no (market) risk, since any future foreign currency receipts are fully hedged using the appropriate forward exchange rate.

In contrast UIP involves investors taking a gamble of what the spot exchange rate will be at the end of the investment horizon. It is therefore recognized as a risky investment, although with UIP we assume investors are risk neutral, so that only the expected return from the investment matters (and any risk is totally ignored by the investor in making his decisions). Therefore, the key difference is that CIP involves a riskless investment whereas UIP is a risky investment.

(c) (i) Spot and forward rates are quoted dollars per sterling pound, which we take to be “domestic per unit of foreign”. Hence we take “domestic”= USA and “foreign” = UK.

Forward margin=forward rate – spot rate = 1.6480 – 1.6500 = -0.0020 (20 points).

Also (F-S)/S = -0.12% over 30 days.

(ii) hence a US investor must get less USDs per sterling pound in the forward market, to preserve Covered Interest Parity (CIP). Hence sterling is at a forward discount (and the USD at a forward premium)

ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Question 1
Market Structure, Monopoly and Price Discrimination (Ch. 5)

A satellite company broadcasts TV services to subscribers in Athens (A) and Thessaloniki (T). Assume that this is the only satellite company that operates in both markets (i.e., monopolist). The demand functions for each one of these two groups of people are: and where is in thousands of subscribers per year and P is the subscription price per year. The cost of providing Q units of broadcasting services is given by , with .

1. What are the profit-maximizing prices and quantities for Athens and Thessaloniki markets?
2. As a result of new satellite law the company can only charge a single price in both markets. What price should he charge and what quantities will he sell in Athens and Thessaloniki?
3. In which of the two situations, (1) or (2), the satellite company is better off? In terms of consumer surplus, which situation do people in Athens prefer and which do people in Thessaloniki?

Question 2 (25%)

Decision Making under Uncertainty (Ch. 1)

A firm is making its production plans for next quarter, but the manager of the firm does not know what the price of the product will be next month. He believes that there is a 40 percent probability the price will be 15 Euros and 60 percent probability the price will be 20 Euros. The manager must decide whether to produce 7,000 units or 8,000 units of output. The following table shows the four possible profit outcomes, depending on which output management chooses and which price actually occurs:

Profits when price is:
15€ 20€
Option A: 7,000 units -3,750 31,770
Option B: 8,000 units -8,000 34,000

1. If the manager chooses the option with the higher expected profits, which output is chosen?
2. Which option is more risky?
Question 3 (25%)
Market Structure, Nash Equilibrium, Consumer Surplus (Ch. 5)

Suppose that the inverse market demand function of a good is and that its production is costless. Determine the equilibrium price, quantity and profit for both the individual firm and the industry as a whole:
1. Under monopoly. Draw the relevant diagram and explain.
2. Under Cournot duopoly. Draw the relevant diagram and explain. Compare yours results to those from (1).
3. What do you think will happen if the number of firms in the industry becomes very large? Discuss the implications for the equilibrium price, industry profits and consumer welfare.

Question 2
Cost curves, Demand and Supply, Price mechanism, Market Structure (Ch. 3, 4, 5)
Consider a perfectly competitive homogenous good industry in which the demand of the good is given by P=100-Q, where Q is the total quantity of the good produced and p is its price. There is a large number of small, price-taking firms that have access to the best available current technology, which is described by the following total cost function,

where q is the quantity of the good produced by an individual firm.

1. Suppose that there are 15 active firms in the industry. Determine the individual firm’s supply function as well as the industry’s supply function. What will be the price of the good in equilibrium? How much output each firm produces and what are the profits of each firm in the short-run industry equilibrium?
2. Explain why the situation described in (1) cannot be equilibrium whenever there is free entry and exit in the industry. Find the long-run industry equilibrium i.e. find the number of firms that enter in the industry, the output and the profits of each entering firm, and the price of the good.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΣΤΟ 6983652374

ΣΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

1. Η εμπορική επιχείρηση «ΩΜΕΓΑ» κατά την τακτική της τα τελευταία χρόνια:
α)Υιοθέτησε και εφαρμόζει το σύστημα της περιοδικής απογραφής.
β)Αποτιμά τα αποθέματα της με την μέθοδο του μέσου σταθμικού και
γ)Προσδιορίζει το κόστος των πωληθέντων εμπορευμάτων σε τριμηνιαία βάση.
Για το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2004 τα στοιχεία της καρτέλας αποθήκης του εμπορεύματος «ΠΡΑΣΟ» κατά τα ακόλουθα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
01/04/2005 Απόθεμα Αιχμής Κιλά 1.000
15/04/2005 Αγορά Κιλά
03/05/2005 Πώληση
20/05/2005 Αγορά
05/06/2005 Πώληση
25/06/2005 Αγορά


Με βάση τα παραπάνω ζητείται να υπολογισθεί το κόστος των πωληθέντων εμπορευμάτων για το παραπάνω τρίμηνο.


2. Σε μια περίοδο αυξητικής τάσης των τιμών στην αγορά, η εμπορική εταιρεία ΛΑΜΔΑ αποφάσισε την αλλαγή της μεθόδου από FIFO σε LIFO. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις αυτής της αλλαγής στην αξία των μενόντων εμπορευμάτων (αποθέματα τέλους) και στο καθαρό Αποτέλεσμα χρήσης.

ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
α) Αύξηση Αύξηση
β) Μείωση Μείωση
γ) Αύξηση Μείωση
δ) Μείωση Αύξηση


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1. Προσέγγιση αριστοποίηση κατά Paretto.
2. Αριστοποίηση κατά Paretto και κριτήρια.
3. Αριστοποίηση κατά Parettο στη σφαίρα ανταλλαγής αγαθών.
4. Αιτίες αποτυχίας της αγοράς.
5. Ισορροπία κατά Lidhall.
6. Ορισμός ποιότητας κατά Lidhall.
7. Μέσα δημοσιονομικής πολιτικής.
8. Κρατικός παρεμβατισμός.
9. Δημόσια αγαθά.
10. Φυσικά Μονοπώλια (και διαγραμματική απεικόνιση)
11. Προβλήματα που προκαλούν τα τεχνητά μονοπώλια.
12. Τέλειος ανταγωνισμός και οι συνέπειες του.
13. Εξωτερικές οικονομίες και εξωτερικές επιβαρύνσεις.
14. Οικονομική ρύπανση του περιβάλλοντος.
15. Η ρύπανση και πως αντιμετωπίζεται με την τιμολογιακή πολιτική.
16. Ποιο είναι το άριστο επίπεδο ρύπανσης; (και διαγραμματική απεικόνιση)
17. Προσαρμογή παραγωγής σε κοινωνικά άριστο επίπεδο, με δεδομένη την τεχνολογία.
18. Παραγωγή κάτω από συνθήκες φθίνοντος κόστους.

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ


1. Εποχικότητα (θεωρία και άσκηση)
2. Τριμετάβλητο μοντέλο
3. Ποιοι είναι οι τρόποι εντοπισμού ετεροσκεδαστικότητας;
4. Εξομάλυνση και κινητοί μέσοι.
5. Durbin – Watson test.

SOS ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑ.ΠΕΙ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ)

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

1. Να συγκρίνετε τη μακροχρόνια ισορροπία μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης και μιας επιχείρησης η οποία λειτουργεί με συνθήκες μονοπωλιακού ανταγωνισμού ως προς την τιμή, την ποσότητα παραγωγής, τα κέρδη και την οικονομική αποτελεσματικότητα. Διαγραμματική απεικόνιση. (σελ 194, Β’ τόμος)
2. Εξηγείστε συνοπτικά γιατί το μονοπώλιο είναι μια ανεπιθύμητη κοινωνικά μορφή μορφή οργάνωσης της αγοράς στην οποία πρέπει να υπάρχει κρατικός παρεμβατισμός. (σελ.116, Β τόμος)
3. Με ποιο τρόπο η πολιτική διακριτικών τιμών μεγιστοποιεί το συνολικό κέρδος μιας μονοπωλιακής επιχείρησης; (σελ. 125, Β’ τόμος)
4. Τι είναι ΟΛΥ και να αποδειχθεί με τι ισούται; (σελ. 196, Α’ τόμος)
5. Εξηγείστε συνοπτικά τι σημαίνει σταθερές, αυξανόμενες και φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας και σχεδιάστε σε 3 συστήματα 3 καμπύλες ισοπαραγωγής, οι οποίες δείχνουν τις παραπάνω αποδόσεις κλίμακας. (σελ.353, Α’ τόμος)
6. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην τιμή, στην ποσότητα ισορροπίας και τα κέρδη της επιχείρησης από την επιβολή ενός άμεσου και ενός έμμεσου φόρου στο μονοπώλιο. Διαγραμματική παρουσίαση (σελ.120, Β’ τόμος)
7. Να εξηγήσετε πώς μια επιχείρηση, η οποία λειτουργεί με συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού, ελαχιστοποιεί τη ζημιά βραχυχρόνια. Διαγραμματική απεικόνιση (σελ. 50, Β’ τόμος)
8. Οικονομίες κλίμακας και κατηγορίες. (σελ.422, Α’ τόμος)
9. Ποιο είναι το κοινωνικό κόστος από την ύπαρξη ενός μονοπωλίου; Διαγραμματική απεικόνιση (σελ.131, Β’ τόμος)
10. Ισορροπία παραγωγής κατά Hicks Χρησιμοποιείτε τη μέθοδο ελαχιστοποίησης του κόστους (σελ. 346, Α’ τόμος)
11. Τι ονομάζουμε αποτέλεσμα υποκαταστάσεως και τι εισοδήματος σε μια μείωση τιμής ενός κανονικού αγαθού. Διαγραμματική απεικόνιση (σελ.247, Α’ τόμος)
12. Καρτέλ. (σελ.151, Β ‘ τόμος)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Η καμπύλη ζητήσεως μιας μονοπωλιακής επιχείρησης είναι P=100-2q και η συνάρτηση κόστους παραγωγής C=50+40q. Εάν ο παραγωγός θέλει να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του ποια είναι η τιμή Ρ, η ποσότητα q ισορροπίας και ποια είναι τα κέρδη του. Να ελεγχθεί αν τα κέρδη είναι μέγιστα.
2. Η καμπύλη ζητήσεως μιας μονοπωλιακής επιχείρησης είναι P=180-10q και η συνάρτηση κόστους παραγωγής C=50+40q. Εάν ο παραγωγός θέλει να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του ποια είναι η τιμή Ρ, η ποσότητα q ισορροπίας και ποια είναι τα κέρδη του. Να ελεγχθεί αν τα κέρδη είναι μέγιστα.
3. Η συνάρτηση ζήτησης μιας μονοπωλιακής επιχείρησης είναι P=q +4 και η συνάρτηση κόστους C=1+q2 . Ποια είναι η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας; Ποια είναι τα κέρδη μονοπωλιακής επιχείρησης;
4. Μια επιχείρηση η οποία λειτουργεί με συνθήκες μονοπωλιακού ανταγωνισμού έχει: P=51-2q και ΑC=q2 -16q+100. Ποιο είναι το P και το q ισορροπίας; Πόσα είναι τα έσοδα της επιχείρησης;


ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

1. α)Να εξηγήσετε πως μια επιχείρηση, η οποία λειτουργεί με τέλειο ανταγωνισμό ελαχιστοποιεί τη ζημιά βραχυχρόνια. (Παρουσιάστε Διαγραμματικά)
β)Βασικά μέτρα μέτρησης της μονοπωλιακής δύναμης μιας επιχείρησης.
2. α)Κοινωνικό κόστος μονοπωλίου: ανάλυση και διαγραμματική απεικόνιση.
β)Ισορροπία παραγωγής κατά Hicks (μέθοδος ελαχιστοποίησης κόστους για δεδομένο επίπεδο παραγωγής)
3. α)Δώστε το διάγραμμα Engel για τα κατώτερα και τα ουδέτερα αγαθά.
β)Ποιες οι επιπτώσεις από την επιβολή μια ανώτατης τιμής στο μονοπώλιο;
4.
Y Q
4000 100
8000 300
18000 350
• Με βάση τα δεδομένα του πίνακα να βρεθεί η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης.
• Σε ποια περιοχή εισοδήματος τα αγαθά είναι πολυτελή, πρώτης ανάγκης ή κατώτερα;

5. Όταν η είσοδος στην αγορά είναι ελεύθερη και οι επιχειρηματίες υπό συνθήκες μονοπωλιακού ανταγωνισμού βρίσκονται σε μακροχρόνια ισορροπία, ο μονοπωλιακός ανταγωνιστής παράγει στο ελάχιστο μακροχρόνιο κόστος:
α)Ποτέ β)Πάντα γ)Μερικές φορές δ)Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε.
6. Η γραμμή κατά μήκος της οποίας ο RTS είναι σταθερός και ο λόγος των τιμών των εισροών παραμένει επίσης σταθερός ονομάζεται:
α)Γραμμή ίσης κλίσης β)Γραμμή οριοθέτησης παραγωγής
γ)Γραμμή ίσου κόστους δ)Καμπύλη Επεκτάσεως
7. Η καμπύλη MC έχει ελάχιστο πριν το ελάχιστο σημείο της καμπύλης AC. Η καμπύλη MC τέμνει τις καμπύλες AVC και AC στο ελάχιστο σημείο αυτών. Αυτά ισχύουν συγχρόνως:
α)Πάντα β)Ποτέ γ)Συνήθως δ)Κάποιες φορές
8. Η επιβολή φόρου ανά μονάδα στο μονοπώλιο προκαλεί:
α)Μετατόπιση προς τα άνω μόνο της καμπύλης SAC.
β)Μετατόπιση προς τα άνω των καμπύλων SAC και SMC, επειδή…
γ)Μετατόπιση προς τα άνω των καμπύλων SAC και SMC, επειδή…
δ)Τίποτα από τα παραπάνω.
9. Μονοπώλιο.
10. Υπόδειγμα Cournot.
11. Τεθλασμένη καμπύλης ζήτησης.
12. Καρτέλ.
13. Ηγεσία τιμής από κυρίαρχη επιχείρηση.
14. ΟΛΥ και λόγος τιμών εισροών.
15. Υπερακανονικά κέρδη στο μονοπώλιο.
16. Καμπύλη MC.

ΓΕΝΙΚΑ SOS ΘΕΜΑΤΑ

1. Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς.
2. Καμπύλες αδιαφορίας.
3. Οριακός Λόγος Υποκατάστασης.
4. Αξίωμα Μειωμένου ΟΛΥ.
5. Γραμμή εισοδηματικού περιορισμού.
6. Ισορροπία καταναλωτή.
7. Καμπύλη Engel.
8. Αγαθά Giffen.
9. Καμπύλες κόστους βραχυχρόνια.
10. Καμπύλες κόστους μακροχρόνια.
11. Οικονομίες κλίμακας παραγωγής.
12. Ελαστικότητα τόξου.
13. Σχέση καμπύλων εισοδήματος – κατανάλωσης.
14. Σχέση καμπύλων μέσου – οριακού κόστους και μέσης – οριακής παραγωγικότητας.
15. Καμπύλη τιμής – κατανάλωσης και ελαστικότητα ζήτησης.
16. Τα τρία στάδια παραγωγής.
17. Ισορροπία παραγωγής κατά Hicks.
18. Αποδόσεις κλίμακας παραγωγής.
19. Σχέσεις καμπύλων κόστους – παραγωγικότητας.
20. Συναρτήσεις οριακού, μέσου σταθερού, συνολικού μεταβλητού, συνολικού σταθερού, μέσου μεταβλητού κόστους.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ


1. Σύνολα (πράξεις, ιδιότητες, νόμοι De Morgan με αποδείξεις)
2. Πίνακες – Γραμμικά συστήματα (πράξεις, ιδιότητες οριζουσών, τάξη πίνακα)
3. Γραμμικά συστήματα (Μέθοδος Cramer)
4. Παράγωγοι (κανόνες παραγώγισης, παράγωγος σύνθετης συνάρτησης, μερικές παράγωγοι)
5. Ελαστικότητα (κανόνες λογαριθμικής παραγώγου με αποδείξεις, κανόνες ελαστικότητας με αποδείξεις, οικονομικές συναρτήσεις, ελαστικότητα ζήτησης, ελαστικότητα προσφοράς, κόστους)
6. Ολοκληρώματα (κανόνες ολοκλήρωσης)
7. Διαφορικές εξισώσεις (γραμμικές, χωριζομένων μεταβλητών, ομογενείς)


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Αν θεωρήσουμε συνάρτηση ωφελιμότητας f (x,y) = -x2 -y2 +6x-8y+25/R2 , να υπολογίσετε: α)την πρώτη μερική παράγωγο ως προς x στο σημείο (1,-5), β)τη δεύτερη μερική παράγωγο ως προς το x, γ)τη δεύτερη μερική παράγωγο ως προς το y, δ)τη δεύτερη μερική μικτή παράγωγο ως προς x και y και ε)τη δεύτερη μερική μικτή παράγωγο ως προς y και x.
2. Έστω το γραμμικό σύστημα ΥΑ=Β με Α πίνακα nxn, Υ πίνακα 1xn και Β πίνακα 1xn. Εάν ο πίνακας Α είναι ομαλός, να αποδείξετε ότι το σύστημα έχει μία και μοναδική λύση, την Υ=ΒΑ-1 .
Αν Α= 3 2 2 , Υ= │x y z│ και Β= │1 2 3│
1 3 1
5 3 4
Να λυθεί το γραμμικό σύστημα ΥΑ=Β.
3. Αν για τη συνάρτηση y= f(x) δίδεται ότι έχει ελαστικότητα Εf / Ex σταθερή ίση με k, να δειχθεί ότι η συνάρτηση y είναι της γενικής μορφής y= ±CXk .
4. α)Αν Β= ∫ 42 ∫ 8-y y y dx dy , να υπολογίσετε την τιμή του =Β και
β)για αυτή την τιμή να λύσετε τη διαφορική εξίσωση (x+1) dy – By3dx=0.