Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΣΚΗΣΕΙΣ SOS ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΜΕΡΟΣ 2)

Άσκηση 1. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες πιθα¬νόν να οδηγούσε σε μια μετατόπιση της κα¬μπύλης ζήτησης φωτογραφικών μηχανών;
(α) Μια μείωση της τιμής των φωτογραφι¬κών μηχανών.
(β) Μια αύξηση των πραγματικών εισοδη¬μάτων.
(γ) Μια μείωση της τιμής των φιλμ.

Άσκηση 2. Ποια από τα παρακάτω αγαθά νομίζετε ότι είναι «κανονικά» και ποια «κατώτερα»;
(α) Έγχρωμη τηλεόραση.
(β) Καφές.
(γ) Ρύζι.
(δ) Ασπρόμαυρη τηλεόραση.
(ε) Λάστιχα αυτοκινήτου.

Άσκηση 3. Ποια από τα παρακάτω αγαθά θα μπορού¬σαν να θεωρηθούν «υποκατάστατα», και ποια «συμπληρωματικά» της φράουλας;
(α) Βατόμουρα,
(β) Κρέμα σαντιγί,
(γ) Βενζίνη,
(δ) Παγωτό,
(ε) Βοδινό κρέας,
(στ) Διαδρομή με λεωφορείο,
(ζ) Φορητός υπολογιστής.

Άσκηση 4. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες θα προκαλούσε μια άνοδο των τιμών των κατοι¬κιών;
(α) Μια μείωση των ανεγειρόμενων κατοι¬κιών.
(β) Μια αύξηση του δανεισμού που χορη¬γούν οι κτηματικοί οργανισμοί.
(γ) Μια άνοδος των επιτοκίων των στεγα¬στικών δανείων.
(δ) Μια αύξηση της ροπής των αρχών τοπι¬κής αυτοδιοίκησης για πώληση των κα¬τοικιών δημοτικής ιδιοκτησίας σε ενοί¬κους.

Άσκηση 5. Η καμπύλη προσφοράς σκηνών μετατοπίζεται προς τα δεξιά. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες μπο¬ρεί να έχει προκαλέσει τη μετατόπιση αυτή;
(α) Η εισαγωγή μιας νέας βελτιωμένης με¬θόδου παραγωγής σκηνών.
(β) Μια μείωση της τιμής ενός αγαθού συ¬μπληρωματικού των σκηνών.
(γ) Μια αύξηση του ωρομισθίου που λαμ¬βάνουν οι εργάτες στον κλάδο παραγω¬γής σκηνών.
(δ) Μια αύξηση των εισοδημάτων των κα¬ταναλωτών (υποθέστε ότι η σκηνή είναι κανονικό αγαθό).
(ε) Μια μείωση της τιμής κάποιου από τα εξαρτήματα της σκηνής

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

1) Αντιστοιχίσετε κάθε έννοια που σημειώνεται με γράμματα του αλφάβητου με την κατάλληλη αριθμημένη φράση:
(α) Σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης
(β) Ανελαστική ζήτηση
(γ) Μακροχρόνια περίοδος
(δ) Μερίδια αγαθών στον προϋπολογισμό των
καταναλωτών
(ε) Κανονικά αγαθά
(στ) Αναγκαία αγαθά
(ζ) Υποκατάστατα αγαθά
(η) Μοναδιαία ελαστικότητα ζήτησης
(θ) Βραχυχρόνια περίοδος
(ι) Εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης
(ια) Ελαστική ζήτηση
(ιβ) Κατώτερα αγαθά
(ιγ) Συνολική δαπάνη για ένα αγαθό
(ιδ) Συμπληρωματικά αγαθά
(ιε) Πολυτελή αγαθά
(ιστ) Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή
1Η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την αντίστοιχη ποσοστιαία με¬ταβολή του εισοδήματος.
2 Η δαπάνη για ένα αγαθό ως ποσοστό της συ¬νολικής δαπάνης.
3 Η ζητούμενη ποσότητα δεν ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις μεταβολές της τιμής: η ελαστικότητα βρίσκεται μεταξύ 0 και — 1.
4 Αγαθά με θετική εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης.
5 Αγαθά με αρνητική εισοδηματική ελαστικό¬τητα ζήτησης.
6 Ένα μέτρο της ποσοστιαίας μεταβολής της ζήτησης ενός αγαθού σε μια μεταβολή της τι¬μής ενός άλλου αγαθού.
7 Αγαθά με εισοδηματική ελαστικότητα ζήτη¬σης μικρότερη από 1.
8 Η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης πο¬σότητας ενός αγαθού προς την αντίστοιχη μεταβολή της τιμής του.
9. Δύο αγαθά χαρακτηρίζονται έτσι αν η άνο¬δος της τιμής του ενός αγαθού συνοδεύεται, γενικά, από μια αύξηση της ζήτησης του άλ¬λου.
10 Αγαθά με εισοδηματική ελαστικότητα ζήτη¬σης μεγαλύτερη από 1.
11 Η ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού επί την τιμή του.
12 Η ζητούμενη ποσότητα επηρεάζεται άμεσα από τις μεταβολές της τιμής: η ελαστικότητα είναι σε απόλυτη τιμή μεγαλύτερη από το 1.
13 Η δαπάνη παραμένει αμετάβλητη όταν μειώ¬νεται η τιμή: η ελαστικότητα ισούται με — 1.
14 Η περίοδος που απαιτείται για την πλήρη προσαρμογή σε κάποια μεταβολή των τιμών.
15 Δύο αγαθά χαρακτηρίζονται έτσι αν μια άνο¬δος της τιμής του ενός αγαθού συνοδεύεται, γενικά, από μια μείωση της ζήτησης του άλ¬λου.
16 Η περίοδος κατά την οποία οι καταναλωτές βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία προσαρμο¬γής σε μια μεταβολή των τιμών.

2. Ποιο από τα παρακάτω αγαθά θα χαρακτή¬ριζε ένας οικονομολόγος ως κατώτερο ή κα¬νονικό;
(α) Ένα αγαθό με εισοδηματική ελαστικότη¬τα -0,1.
(β) Ένα αγαθό με σταυροειδή ελαστικότητα ως προς την τιμή +0,3.
(γ) Ένα αγαθό με ελαστικότητα ως προς την τιμή —1,1.
(δ) Ένα αγαθό με εισοδηματική ελαστικότη¬τα +0,9.
(ε) Ένα αγαθό με ελαστικότητα ως προς την τιμή -0,2.
Πώς θα ερμηνεύατε μια ελαστικότητα ως προς την τιμή +0,3;

3. Υποθέστε ότι το βούτυρο και η μαργαρίνη έχουν μια σταυροειδή ελαστικότητα ζήτησης ίση με 2 και ότι η τιμή του βουτύρου αυξάνει από 80 πένες ανά λίβρα σε 90 πένες ανά λί¬βρα. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η ποσο¬στιαία μεταβολή της ζήτησης της μαργαρίνης;

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΣΤΟ 6983652374

ΑΛΛΑ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΠΡΩΤΑ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου